Як безпечно інвестувати у незавершене будівництво

Інвестиції в будівництво – річ ризикована і ніхто не дасть вам 100% гарантію, що ви убезпечені від неприємностей. Проте можна значно мінімізувати ризики, якщо діяти обережно, перевіряти та перепровіряти інформацію, радитись з експертами і звертатись за відкритими даними до реєстрів та органів міської й державної влади.Алгоритмом для безпечного придбання квартири у будинку, який ще будується, поділився заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій.

«Отже, що потрібно робити:

1.       Обрати привабливий для себе об'єкт будівництва.

2.       Дізнатися, чи має право користувач на земельну ділянку та для яких цілей вона йому надана.  Для цього слід зайти на Публічну кадастрову карту, де є інформація про тип власності, її цільове призначення і площу. Можна також спрямувати звернення до Держгеокадастру.

3.       Перевірити наявність або відсутність арештів на земельну ділянку через Держреєстр речових прав на нерухоме майно.

4.       З'ясувати, чи має забудовник дозвільну документацію.

-         По-перше, чи видані йому містобудівні умови та обмеження (на сайті Містобудівного кадастру або у відповідному реєстрі). Якщо не вдалося їх відшукати – це перший тривожний дзвіночок. Раджу тоді подати запит до Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

-         По-друге, чи є технічні умови на приєднання будинку до мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення. Ці умови повинні співпадати з проектом будівництва. Якщо не знайшли їх у публічному доступі, зверніться із запитом до відповідних експлуатуючих організацій.

-         По-третє, вимагати у забудовника висновок експертизи проекту з додатками, де містяться основні зауваження щодо недоліків.

-         По-четверте, розібратися, на якій підставі будує забудовник – декларація чи дозвіл та чи є вони у нього взагалі. Це можна зробити через Реєстр будівельної діяльності або ж через запит до Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) чи до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА (в залежності від складності будівництва).

5.       Зіставити інформацію про те, в кого є право на земельну ділянку, кому надані вихідні дані на проектування (МУО та технічні умови), хто розробив проект будівництва та на кого оформлений дозвіл на виконання будівельних робіт: чи це одна юридична особа, чи різні. Зверніть особливу увагу на те, що об'єкт будівництва повинен бути у всіх документах однаковим. 

6.       Через Єдиний реєстр юридичних і фізичних осіб-підприємців дізнатися, чи давно компанія-забудовник, генпідрядник та фінансова установа працюють на ринку, хто їх засновники та чи відповідає статутний капітал вимогам законодавства.

7.       Вивчити у відкритих джерелах інформації історію діяльності забудовника, генпідрядника та фінансової установи: чи не тягнеться за ними шлейф будівельних скандалів, чи вчасно здають в експлуатацію об'єкти, чи не скаржаться покупці на якість житла.

8.       Перевірити дані забудовника, генпідрядника та фінансової установи в таких реєстрах:

-         реєстрі судових рішень. Звертайте увагу як на завершені справи, так і на поточні судові суперечки.

-         в Автоматизованій системі виконавчого провадження.

-         на сайті Державної податкової служби (щодо податкового боргу або застави).

9.       Якщо отримана інформація вас задовольняє, звернутись до відділу продажу забудовника та скористатися одним з можливих механізмів інвестування: пайове будівництво, фонд фінансування будівництва,  фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування.

10.     Перед підписання договору перевірити надані забудовником документи з незалежним фахівцем, якому ви довіряєте.

11.     В договорі звернути увагу на:

-         терміни завершення будівництва;

-         умови розірвання договору;

-         чи є фіксованою ціна квадратного метра;

-         штрафи для сторін в разі порушення договору;

-         що віднесено до форс-мажорних обставин;

-         чи передбачена можливість розстрочки (як правило, це показник надійності забудовника);

-         чи міститься в договорі інформація про сам проект будівництва (аби гарантувати, що збудують обіцяні об'єкти соціальної інфраструктури).

12.     Якщо будівництво ведеться кількома партнерами в рамках спільної діяльності, переконайтеся, що житлова площа, яку ви купуєте, стосується тієї особи, з якою ви підписуєте договір», - деталізував Юрій Тацій.

Посадовець підкреслив, що, інвестуючи в нерухомість, яка будується, людина ризикує своїми заощадженнями. І ретельна перевірка забудовника та пов'язаних з ним компаній – це її обов'язок.

«Навіть якщо ви берете кредит в банку, не сподівайтесь, що він допоможе вам у перевірці об'єкту для інвестицій. Фінансова установа просто в цьому не зацікавлена, бо вона в будь-якому випадку стягне борг, незалежно від того, чи отримаєте ви своє житло, або ж станете жертвою будівельної афери», - додав Юрій Тацій.
Как безопасно инвестировать в незавершенное строительство
12 апреля, 2020
Инвестиции в строительство - дело рискованное и никто не даст вам 100% гарантию, что вы защищены от неприятностей. Однако можно значительно минимизировать риски, если действовать осторожно, проверять и перепроверять информацию, советоваться с экспертами и обращаться за открытыми данными в реестры и органы городской и государственной власти.

Алгоритмом для безопасного приобретения квартиры в доме, который еще строится, поделился заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

«Итак, что нужно делать:
1. Выбрать привлекательный для себя объект строительства.

2. Узнать, имеет ли право пользователь на земельный участок и для каких целей он ему предоставлен. Для этого следует зайти на Публичную кадастровую карту, где есть информация о типе собственности, ее целевом назначении и площади. Можно также направить обращение в Госжгеокадастр

3. Проверить наличие или отсутствие арестов на земельный участок через Госреестр прав на недвижимое имущество.

4. Выяснить, имеет ли застройщик разрешительную документацию.

- Во-первых, выданные ему градостроительные условия и ограничения (на сайте Градостроительного кадастра или в соответствующем реестре). Если не удалось их найти - это первый тревожный звоночек. Советую тогда подать запрос в Департамент градостроительства и архитектуры КГГА.

- Во-вторых, есть ли технические условия на присоединение дома к сетям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Эти условия должны совпадать с проектом строительства. Если не нашли их в публичном доступе, обратитесь с запросом в соответствующие эксплуатирующие организации.

- В-третьих, требовать у застройщика заключение экспертизы проекта с приложениями, где содержатся основные замечания относительно недостатков.

- В-четвертых, разобраться, на каком основании строит застройщик - декларация или разрешение и есть ли они у него вообще. Это можно сделать через Реестр строительной деятельности или через запрос в Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСК) или в Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА (в зависимости от сложности строительства).

5. Сопоставить информацию о том, у кого есть право на земельный участок, кому предоставлены исходные данные на проектирование (ГУО и технические условия), кто разработал проект строительства и на кого оформлено разрешение на выполнение строительных работ: это одно юридическое лицо, или разные. Обратите особое внимание на то, что объект строительства должен быть во всех документах одинаковым.

6. Через Единый реестр юридических и физических лиц-предпринимателей узнать, давно ли компания-застройщик, генподрядчик и финансовое учреждение работают на рынке, кто их основатели и соответствует ли уставный капитал требованиям законодательства.

7. Изучить в открытых источниках информации историю деятельности застройщика, генподрядчика и финансового учреждения: не тянется ли за ними шлейф строительных скандалов, вовремя ли сдают в эксплуатацию объекты, не жалуются ли покупатели на качество жилья.

8. Проверить данные застройщика, генподрядчика и финансового учреждения в таких реестрах:

- реестре судебных решений. Обращайте внимание как на завершенные дела, так и на текущие судебные споры.
- в Автоматизированной системе исполнительного производства.
- на сайте Государственной налоговой службы (относительно налогового долга или залога).

9. Если полученная информация вас удовлетворяет, обратиться в отдел продаж застройщика и воспользоваться одним из возможных механизмов инвестирования: долевое строительство, фонд финансирования строительства, фонды операций с недвижимостью, институты совместного инвестирования.

10. Перед подписанием договора проверить предоставленные застройщиком документы с независимым специалистом, которому вы доверяете.

11. В договоре обратить внимание на:

- сроки завершения строительства;
- условия расторжения договора;
- является ли фиксированной цена квадратного метра;
- штрафы для сторон в случае нарушения договора;
- что отнесено к форс-мажорным обстоятельствам;
- предусмотрена ли возможность рассрочки (как правило, это показатель надежности застройщика);
- содержится ли в договоре информация о самом проекте строительства (чтобы гарантировать, что построят обещанные объекты социальной инфраструктуры).

12. Если строительство ведется несколькими партнерами в рамках совместной деятельности, убедитесь, что жилая площадь, которую вы покупаете, касается того лица, с которым вы подписываете договор», - детализировал Юрий Таций.

Чиновник подчеркнул, что, инвестируя в недвижимость, которая строится, человек рискует своими сбережениями. И тщательная проверка застройщика и связанных с ним компаний - это его обязанность.

«Даже если вы берете кредит в банке, не надейтесь, что он поможет вам в проверке объекта для инвестиций. Финансовое учреждение просто в этом не заинтересовано, потому что оно в любом случае взыщет долг, независимо от того, получите вы свое жилье, или же станете жертвой строительной аферы», - добавил Юрий Таций.

12-04-2021
Повернутися назад

Архів новин: 1992-2010 | 2010-2012 | 2013 | 2014 | 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020|

ІНФОБЛОК
ТЦК-ІНФОРМ Телевізійний Центр Ковель ТЦК 1992-2010 Віконний майстер Меблі під замовлення Магазин «МастерПол» Купити двері у Ковелі Магазин Магазин Шліфування, циклювання підлоги, паркету Віндор НАТЯЖНІ СТЕЛІ «БудХауз - будматеріали» Послуги спецтехніки Зона відпочинку Зоомагазин “ZOOCITY “ carp-drive.com БУДМАТЕРІАЛ ПРОДАЖ ДОСТАВКА

Погода

counter